November 20th, Beijing, Ambassador China charm and Henan jujitsu queen of Yongcheng City Liu rattan in a personal studio shooting personal image as Jiu Jitsu shredded meat with, perfect to show the body fold high difficulty jujitsu movement, no bone like

"The first Chinese jujitsu queen liuteng makeup with jujitsu dwelling in Beijing, perfect

"The first Chinese jujitsu queen liuteng makeup with jujitsu dwelling in Beijing, perfect

Prev 1 Next